Jaarverslag 2018

Doelstellingen voor de middellange termijn

Performance framework

Beter Bed Holding heeft een performance framework ontwikkeld om de voortgang van de strategie goed te kunnen bijhouden en daarop scherp te kunnen sturen. Dit framework omvat een integrale combinatie van het meten van de financiële resultaten, de voortgang op de implementatie van de strategie, klant- en medewerkerstevredenheid en de belangrijkste operationele resultaten. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de strategie waarde creëert voor alle stakeholders van de Groep.

Om de strategie zo snel en zo goed mogelijk te kunnen implementeren, is er een uitgebreide, interne manier van werken overeengekomen inclusief duidelijke afspraken over de specifieke doelstellingen en verantwoordelijkheden van medewerkers binnen de organisatie. Hiervan wordt maandelijks de voortgang gemeten.

Ook zal op regelmatige basis extern gecommuniceerd worden over de voortgang van de strategie. Zo zal in de externe berichtgeving van de halfjaarlijkse en eindejaarresultaten uitgebreid worden stilgestaan bij de voortgang van de implementatie van de strategie.

Versnellen op de vijf strategische pijlers

Voor ieder van de vijf strategische pijlers zijn concrete manieren afgesproken waarop de voortgang gemeten wordt. Voor ieder onderdeel zijn interne en soms ook externe doelstellingen afgesproken. De manier waarop per strategische pijler de voortgang gemeten wordt, is als volgt:

Value-for-money proposition

 • Het continu garanderen van de laagste prijs op een relevante selectie van instapartikelen in de productsegmenten die voor de klant het belangrijkste zijn.
 • Het verhogen van het marktaandeel.

Best sleep advice

 • Het verbeteren van de klanttevredenheid.

Seamless omni-channel experience

 • Een stijging van het aandeel van de online verkopen binnen de totale verkopen naar 20% in 2022.

Strong performance culture

 • Het verbeteren van de medewerkerstevredenheid.
 • Het realiseren van de MVO-/duurzaamheidsdoelstellingen.

Cost leadership

 • Een kostenbesparing van € 25 miljoen per 2020.

Terugkeren naar winstgevende groei

De ambitie is dat alle activiteiten die ontplooid worden om te versnellen op de vijf strategische pijlers zullen leiden tot een terugkeer naar winstgevende groei.

Terugkeren naar omzetgroei

Beter Bed Holding wil een jaarlijkse omzetgroei realiseren van 4-5% op de middellange termijn. Deze groei bestaat uit een aantal componenten.
Ten eerste is er de ambitie om de omzet van de fysieke winkels te laten groeien met 1-2% per jaar. Dit betreft een groei van de portfolio van winstgevende winkels. Voor de winkels die niet winstgevend zijn, zal een kortetermijnactieplan opgesteld worden waarop ieder kwartaal de voortgang gemeten wordt. Mocht de voortgang niet voldoende zijn dan zullen alternatieven, zoals het sluiten van winkels overwogen worden. De verwachting is dat deze interventies tot een gezondere, maar iets krimpende winkelportfolio zullen leiden. Ten tweede zal de 4-5% omzetgroei vooral gedreven worden door een sterke online groei. Het doel is om het online aandeel te laten stijgen naar 20% van de totale verkopen in 2022.
De ontwikkeling van het business-to-businesskanaal biedt veel kansen, zoals onafhankelijke dealers, retailers uit aangrenzende landen en hotels en vakantieparken. Deze kansen worden door de groothandelsorganisatie DBC International uitgewerkt en zijn onder andere gericht op het uitbouwen van het merk M line.

Terugkeren naar winstgevendheid

Beter Bed Holding wil groeien naar een EBITDA als percentage van de omzet van 7-9% op de middellange termijn. Hiermee zal Beter Bed Holding terugkeren naar het niveau van 2016-2017. Voor alle onderdelen uit de Groep zijn doelstellingen geformuleerd om de noodzakelijke stappen te zetten naar deze ambitie. Mochten bepaalde onderdelen van de Groep achterblijven dan zal naar strategische alternatieven worden gekeken. De verwachting is dat de huidige portfolio van activiteiten kan bijdragen aan het terugkeren naar winstgevende groei.

Verwachtingen van de brutowinstmarge

Om naar de structureel gezonde EBITDA-ambitie toe te groeien, zijn specifieke verwachtingen geformuleerd voor de brutowinstmarge. In de markt zijn trends zichtbaar die zullen zorgen voor zowel positieve als negatieve bewegingen binnen de brutowinstmarge.

Om de brutomarge positief te beïnvloeden is het belangrijk om keuzes te maken:

 • Keuzes in assortimenten, merken en met welke leveranciers de Groep wil samenwerken. Als onderdeel van de strategie zal met een selecte groep leveranciers een meer strategische relatie aangegaan worden om omzet, brutomarge en kosten verder te optimaliseren.
 • Standaardisatie en centraal inkopen van assortimenten tussen de regio’s binnen de Groep.
 • Optimalisatie van prijsbeleid op basis van analytics en algoritmes.

Enkele negatieve bewegingen binnen de brutowinstmarge zijn:

 • De aanhoudende druk op lagere prijzen door toenemende concurrentie.
 • De verschuiving van het aandeel in de omzet tussen de landen binnen de Groep.
 • De verschuiving van de mix naar lager geprijsde artikelen gedreven door nieuwe proposities en veranderend klantengedrag.
 • De druk van toenemende grondstofprijzen op de kostprijs van de producten.

De Groep voert een steeds striktere regie om ervoor te zorgen dat de totale brutowinstmarge de juiste bijdrage zal leveren aan de EBITDA-ambitie op de middellange termijn.

Verwachtingen van de operationele kosten

Om een gezonde EBITDA-ambitie te bereiken, zal een zeer sterke focus liggen op een structureel lagere kostenstructuur. De analyse, die ten grondslag ligt aan het formuleren van de middellangetermijn-doelstelling, heeft aangetoond dat Beter Bed Holding niet kritisch genoeg op de kosten heeft gestuurd, wat tot een te hoog kostenniveau heeft geleid. Het doel is de kosten van de Groep structureel te verlagen. Een eerste aanzet hiertoe is de sluiting van 172 verlieslatende Matratzen Concord-winkels, verkleining van de organisatie met 64 Fte en een verlaging van de voorraad. Daarnaast zal een verlaging van de overige kosten, zoals marketing, worden gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een verlaging van het kostenniveau van € 15 miljoen per 2019.

Verder is een kostenbesparingsprogramma geïntroduceerd om bovenstaande ingrepen succesvol te realiseren en een additionele € 10 miljoen te besparen. Het totale kostenbesparingstraject van € 25 miljoen zal in de volledige jaarcijfers van 2020 materialiseren.

Duurzame waardecreatie

Er is een zeer duidelijke ambitie binnen Beter Bed Holding om de terugkeer naar winstgevende groei te vertalen naar duurzame waardecreatie voor alle stakeholders van de onderneming.

Om dit te realiseren is een aantal concrete doelen geformuleerd voor de middellange termijn:

 • Kapitaalinvesteringen van circa 3% van de omzet op jaarbasis. Tot aan minimaal halverwege 2019 zal er echter zeer beperkt geïnvesteerd worden om de terugkeer naar een positieve cashflowgeneratie te bespoedigen. Vanaf de tweede helft van 2019 zal er naar de ambitie van 3%-kapitaalinvesteringen gegroeid worden. Binnen deze groei zal een sterke nadruk liggen op de investeringen in het omni-channel aanbod aan klanten. Dit omvat investeringen in IT-infrastructuur, de webshops in de diverse landen en digitale platformen en kennis.
 • Het verlagen van het nettowerkkapitaal met 25% gemeten ten opzichte van de halfjaarresultaten 2018. Het nettowerkkapitaal wordt gemeten als de voorraden in winkels en DC’s, de openstaande betalingen aan leveranciers en openstaande tegoeden, zoals bonussen en kortingen van leveranciers.
 • Een structureel reviewproces om de toegevoegde waarde van alle landen in de portfolio van Beter Bed Holding te garanderen. Alle activiteiten hebben zowel strategisch als financieel potentieel om toegevoegde waarde te leveren.
 • Het behouden van een sterke balans met een solvabiliteit van minimaal 30% en een ratio tussen netto-rentedragende schuld en EBITDA niet hoger dan twee.
 • Het binnen deze financiële kaders en mogelijkheden toepassen van het dividendbeleid met als ambitie het uitkeren van 50% van de nettowinst.