Jaarverslag 2018

Algemeen

De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code. Op de website, www.beterbedholding.nl, is een volledig overzicht van alle principes en best­practice­bepalingen beschikbaar inclusief de naleving daarvan. De hierin opgenomen toelichting heeft betrekking op de door de Monitoring Commissie Corporate Governance op 8 december 2016 gepubliceerde, herziene Corporate Governance Code (hierna ‘de Code’).

Als uitvloeisel van het beleid van Beter Bed Holding zijn de o.a. volgende documenten opgesteld:

  • Reglement Raad van Commissarissen.
  • Reglement Auditcommissie.
  • Reglement Remuneratiecommissie.
  • Reglement Directie.
  • Internal Audit Charter.
  • Gedragscode.
  • Optiereglement.
  • Klokkenluidersregeling.
  • Investor Relations beleid.

Genoemde documenten zijn eveneens op de corporate website te vinden. 

Zoals gebruikelijk zal Corporate Governance en elke substantiële verandering in de corporategovernancestructuur van de vennootschap en in de naleving van de Corporate Governance Code onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering van de vennootschap worden voorgelegd tijdens de Algemene Vergadering op 25 april 2019.  

De volledige tekst van de Nederlandse Corporate Governance Code is te raadplegen via www.mccg.nl.