Jaarverslag 2018

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

in duizend €

20181

2017¹

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat uit voortgezette activiteiten

(23.687)

15.728

Bedrijfsresultaat uit niet-voortgezette activiteiten

(4.198)

(1.303)

Netto financiële lasten

(1.604)

(406)

Betaalde winstbelasting

(145)

(8.865)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

17.745

12.847

Kosten personeelsopties

83

268

Mutaties in:

– Voorraden

10.018

(3.813)

– Vorderingen

426

309

– Voorzieningen

959

(154)

– Kortlopende verplichtingen (excl. kredietinstellingen)

385

1.179

– Overige

36

(104)

18

15.686

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen (im)materiële vaste activa

(17.328)

(21.384)

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

524

207

Mutatie langlopende vorderingen

432

134

(16.372)

(21.043)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Dividenduitkering

(659)

(16.247)

(659)

(16.247)

Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten

(17.013)

(21.604)

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode

188

21.792

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode

(16.825)

188

  1. 1 Bovenstaand kasstroomoverzicht bevat de kasstromen uit zowel de voortgezette bedrijfsactiviteiten als de niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten. Een beknopt overzicht van de kasstromen uit niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten is opgenomen in toelichting 18.