Jaarverslag 2018

Toelichting geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

in duizend €, tenzij anders vermeld

 • 1 Materiële vaste activa

  Bedrijfs- terreinen

  Bedrijfs- gebouwen

  Andere vaste bedrijfs- middelen

  Totaal

  Boekwaarde 1 januari 2017

  7.132

  3.983

  26.955

  38.070

  Investeringen

  -

  54

  17.520

  17.574

  Herwaardering

  (20)

  -

  -

  (20)

  Valutacorrecties

  -

  -

  (67)

  (67)

  Desinvesteringen

  (22)

  (11)

  (174)

  (207)

  Afschrijvingen

  -

  (347)

  (10.767)

  (11.114)

  Boekwaarde 31 december 2017

  7.090

  3.679

  33.467

  44.236

  Cumulatieve afschrijvingen

  -

  6.827

  82.232

  89.059

  Cumulatieve herwaardering

  (3.730)

  -

  -

  (3.730)

  Aanschaffingsprijs

  3.360

  10.506

  115.699

  129.565

  Boekwaarde 1 januari 2018

  7.090

  3.679

  33.467

  44.236

  Investeringen

  -

  -

  12.274

  12.274

  Herwaardering

  295

  -

  -

  295

  Valutacorrecties

  -

  -

  18

  18

  Desinvesteringen

  -

  -

  (432)

  (432)

  Afschrijvingen

  -

  (327)

  (13.168)

  (13.495)

  Afwaardering

  -

  -

  (1.639)

  (1.639)

  Boekwaarde 31 december 2018

  7.385

  3.352

  30.520

  41.257

  Cumulatieve afschrijvingen

  -

  7.154

  84.541

  91.695

  Cumulatieve herwaardering

  (4.025)

  -

  -

  (4.025)

  Aanschaffingsprijs

  3.360

  10.506

  115.061

  128.927


  De investeringen zijn nader toegelicht in het directieverslag.

  De cumulatieve herwaardering heeft betrekking op de bedrijfsterreinen die in eigendom zijn. De terreinen zijn in december 2018 getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De taxaties zijn met behulp van de BAR/NAR-methode uitgevoerd.

  Als gevolg van de verkoop van de activiteiten in Spanje is een afwaardering van € 1,2 miljoen verantwoord in 2018. Daarnaast is een afwaardering van € 0,4 miljoen verantwoord in relatie tot de winkelsluitingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland als onderdeel van de herstructurering bij Matratzen Concord.

  Beide afwaarderingen zijn verantwoord in de categorie 'Andere vaste bedrijfsmiddelen'.

  De materiële vaste activa zijn bedoeld voor eigen gebruik.

 • 2 Immateriële vaste activa

  2018

  2017

  Boekwaarde 1 januari

  9.030

  7.002

  Investeringen

  5.054

  3.810

  Valutacorrecties

  (70)

  (49)

  Desinvestering

  (92)

  -

  Afschrijvingen

  (2.148)

  (1.733)

  Afwaardering

  (463)

  -

  Boekwaarde 31 december

  11.311

  9.030

  Cumulatieve afschrijvingen

  13.774

  12.917

  Aanschaffingsprijs

  25.085

  21.947

  De investeringen zijn nader toegelicht in het directieverslag.

  De immateriële vaste activa bestaan uit de geacquireerde merknaam Sängjätten (€ 1,4 miljoen) en licenties en software (€ 9,9 miljoen).

  Als gevolg van de migratie naar een uniform webshopplatform in Nederland en België is een afwaardering van € 0,5 miljoen verantwoord voor het oude platform.

 • 3 Financiële vaste activa

  De financiële vaste activa bestaan enerzijds uit waarborgsommen van € 94 (2017: € 526) en anderzijds uit uitgestelde belastingvorderingen van € 13.273 (2017: € 2.353).

  De waarborgsommen zijn ten behoeve van huurovereenkomsten van winkels. Deze worden gerubriceerd onder de financiële vaste activa vanwege het langlopende karakter.

  De uitgestelde belastingvorderingen aan het einde van het verslagjaar worden als volgt nader gespecificeerd:

  2018

  2017

  Compensabele verliezen

  12.758

  1.772

  Verschil fiscale en commerciële waardering (im)materiële vaste activa

  294

  312

  Verschil fiscale en commerciële waardering pensioen

  221

  253

  Verschil fiscale en commerciële waardering voorraad

  -

  16

  Stand per 31 december

  13.273

  2.353

  Ultimo 2018 is een belastingvordering opgenomen onder de financiële vaste activa van € 12.758 (2017: € 1.772) uit hoofde van toekomstige verliescompensatie. Deze vordering heeft grotendeels betrekking op compensabele verliezen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden. Daarnaast is hierin een vordering van € 4,9 miljoen verantwoord in relatie tot de voorgenomen liquidatie van de juridische entiteiten in Spanje in 2019. Omdat Beter Bed Holding N.V. op basis van de huidige inzichten verwacht deze fiscale verliezen binnen vijf jaar te kunnen compenseren, zijn deze volledig geactiveerd.

  Een bedrag van € 10.356 (2017: € 10.790) aan te compenseren verliezen is niet verantwoord in de balans. Beter Bed Holding N.V. heeft als beleid dat fiscaal compensabele verliezen alleen worden geactiveerd, indien er op basis van een onderbouwde prognose binnen vijf jaar voldoende fiscale resultaten worden gerealiseerd. Compensatie van deze verliezen is op basis van de huidige inzichten onvoldoende waarschijnlijk.

  De niet in de balans verantwoorde fiscaal compensabele verliezen hebben de volgende looptijd:

  Looptijd

   

  1 jaar

  -

  2 tot en met 5 jaar

  -

  6 tot en met 10 jaar

  2.759

  11 tot en met 15 jaar

  -

  Oneindig

  7.597

  Het verloop van de uitgestelde belastingvorderingen in 2018 en 2017 is als volgt:

  2018

  2017

  Stand per 1 januari

  2.353

  1.217

  Via winst-en-verliesrekening

  10.920

  1.136

  Vanuit eigen vermogen

  -

  -

  Stand per 31 december

  13.273

  2.353

 • 4 Voorraden

  Deze post bestaat uit winkelvoorraad € 48.418 (2017: € 58.914) en magazijnvoorraad € 7.261 (2017: € 6.783). De in deze post opgenomen afwaardering in verband met mogelijke incourantheid kan als volgt worden gespecificeerd:

  2018

  2017

  Stand per 1 januari

  1.215

  1.874

  Toevoegingen

  1.062

  1.236

  Onttrekkingen

  (1.507)

  (1.895)

  Stand per 31 december

  770

  1.215

  Gezien de hoogte van de brutomarge, de omloopsnelheden en het feit dat het over het algemeen weinig trendgevoelige producten zijn, is het risico op incourantheid van de voorraad relatief laag. Bij de uitverkoop van incourante voorraden worden doorgaans prijzen gerealiseerd die boven de kostprijs liggen.

  De voorziening voor incourante voorraden heeft met name betrekking op retouren die niet aan de leverancier kunnen worden geretourneerd, beschadigde producten, showroomvoorraad, producten die uit het assortiment gaan en producten met een zeer lage omloopsnelheid. Bij ieder van deze categorieën wordt een inschatting gemaakt van de directe opbrengstwaarde. Indien de boekwaarde hoger ligt dan de directe opbrengstwaarde wordt de voorraad voor dit verschil afgewaardeerd.

  De totale boekwaarde van de voorraad waarover een risico van incourantheid wordt gelopen, bedraagt € 3.009 (2017: € 5.492). De directe opbrengstwaarde van deze voorraad bedraagt € 2.239 (2017: € 4.277). Daarmee bedraagt het percentage van voorraad waarover een risico van incourantheid wordt gelopen ten opzichte van de totale voorraad 5,3% (2017: 8,2%).

 • 5 Vorderingen

  Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs die gelijk is aan de nominale waarde. De verkopen in de winkels en de uitleveringen van orders worden contant afgewikkeld. De vorderingen betreffen voornamelijk groothandelsdebiteuren en vorderingen op leveranciers uit hoofde van overeengekomen bonussen.

  Voor de groothandelsdebiteuren is een voorziening opgenomen van € 8 (2017: € 13). Dit is 2,6% (2017: 1,7%) van de vorderingen waarvan de afgesproken betalingstermijn is verstreken.

 • 6 Geldmiddelen en kasequivalenten

  De geldmiddelen en kasequivalenten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  2018

  2017

  Banksaldi

  2.842

  15.557

  Kasmiddelen

  470

  407

  Gelden onderweg

  2.861

  1.705

  Geldmiddelen en kasequivalenten in de geconsolideerde balans

  6.173

  17.669

  Schulden aan kredietinstellingen

  (22.998)

  (17.481)

  Geldmiddelen en kasequivalenten in het geconsolideerd kasstroomoverzicht

  (16.825)

  188

 • 7 Eigen vermogen

  Het verloop van de posten in het eigen vermogen is weergegeven in het geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen. De onderneming heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal.

  Het verloop van het aantal geplaatste en volgestorte aandelen en het verloop van het aantal aandelen in portefeuille is als volgt:

  2018

  2017

  Geplaatste en volgestorte aandelen per 1 januari

  21.955.562

  21.955.562

  Emissie door uitoefening personeelsopties

  -

  -

  Geplaatste en volgestorte aandelen per 31 december

  21.955.562

  21.955.562

  Aandelen in portefeuille per 1 januari

  -

  -

  Inkoop gedurende het jaar

  -

  -

  (Her)uitgifte door uitoefening van opties

  -

  -

  Verkoop aandelen in portefeuille

  -

  -

  Aandelen in portefeuille per 31 december

  -

  -

  De herwaarderingsreserve heeft betrekking op bedrijfsterreinen.

 • 8 Voorzieningen

  In relatie tot de herstructurering van Matratzen Concord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is per 31 december 2018 een voorziening van € 5,0 miljoen verantwoord. Dit bedrag heeft betrekking op de afkoop van arbeidsovereenkomsten en huurcontracten. De Groep verwacht dat het grootste deel van deze overeenkomsten in 2019 wordt afgewikkeld.

  Voor de langlopende huurcontracten, die betrekking hebben op de exploitatie van filialen die zijn gestaakt, is een voorziening voor verlieslatende contracten gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op de huurprijs en de resterende looptijd, waarbij rekening is gehouden met een onderverhuurkans en een opslag voor servicekosten.

  De voorziening laat zich als volgt specificeren:

  2018

  2017

  Stand per 1 januari

  121

  275

  Toevoeging

  4.999

  -

  Onttrekkingen

  (77)

  (154)

  Stand per 31 december

  5.043

  121

  Waarvan kortlopend (in overige schulden)

  4.040

  77

  Totaal voorzieningen

  1.003

  44

 • 9 Uitgestelde belastingverplichtingen

  De uitgestelde belastingverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van voorraden en vaste activa in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Deze verschillen hebben een langlopend karakter.

  De uitgestelde belastingverplichtingen aan het einde van het verslagjaar worden als volgt nader gespecificeerd:

  2018

  2017

  Verschil fiscale en commerciële waardering (im)materiële vaste activa

  1.743

  1.609

  Herwaardering van bedrijfsterreinen

  825

  932

  Verschil fiscale en commerciële waardering voorraad

  835

  770

  Verschil fiscale en commerciële verwerking huurverplichtingen

  49

  72

  Totaal

  3.452

  3.383

  Het verloop van deze post in 2018 en 2017 is als volgt:

  2018

  2017

  Stand per 1 januari

  3.383

  2.154

  Via winst-en-verliesrekening

  177

  1.229

  Vanuit eigen vermogen

  (108)

  -

  Stand per 31 december

  3.452

  3.383

 • 10 Kortlopende verplichtingen

  De vennootschap heeft ten behoeve van de financiering van de groep rekening-courantfaciliteiten van in totaal € 40,5 miljoen beschikbaar. Verder zijn faciliteiten beschikbaar voor het verstrekken van garanties ten bedrage van € 7,9 miljoen.

  Ten behoeve van de rekening-courantfaciliteiten hebben de vennootschap en haar dochtermaatschappijen zich verbonden om hun activa niet zonder voorafgaande toestemming van de kredietverstrekkers met enig zekerheidsrecht te bezwaren.

  Onderdeel van genoemde rekening-courantfaciliteiten zijn twee gecommitteerde faciliteiten ten bedrage van € 10,0 miljoen elk, die een looptijd hebben tot en met respectievelijk 10 juli 2020 en 15 juli 2020. Er zijn geen zekerheden verstrekt voor de gecommitteerde faciliteiten. De belangrijkste voorwaarden van de kredietfaciliteiten zijn een minimale solvabiliteit van 25% en een ratio van netto-rentedragende schuld gedeeld door EBITDA van maximaal 2,5. De ratio tussen netto-rentedragende schuld en EBITDA is aan het eind van 2018 niet gemeten om reden van een eenmalig aangepaste manier van meten van de afspraken met de banken. De afspraak met de banken was aangepast naar het minimaal moeten leveren van een absolute EBITDA. De eenmalig aangepaste afspraak is gerealiseerd en vanaf 30 juni 2019 zal de oorspronkelijke ratio tussen netto-rentedragende schuld en EBITDA met een maximale toegestane ratio van 2,5 weer gemeten worden.

  Aan het einde van het verslagjaar werd voor een bedrag van € 23,0 miljoen (2017: € 17,5 miljoen) gebruikgemaakt van de rekening-courantfaciliteiten. Daarnaast werd hiervan gebruikgemaakt voor het verstrekken van bankgaranties ten behoeve van huurverplichtingen ten bedrage van € 0,7 miljoen (2017: € 0,5 miljoen). Van de faciliteiten specifiek beschikbaar voor het verstrekken van garanties was ultimo 2018 € 6,8 miljoen (2017: € 6,7 miljoen) in gebruik.

  De overige schulden laten zich als volgt specificeren:

  2018

  2017

  Aanbetalingen

  12.050

  11.977

  Reservering personeelskosten en personeelsuitkeringen

  8.512

  8.413

  Voorzieningen

  4.040

  77

  Overige

  4.599

  3.393

  Totaal

  29.201

  23.860

  In de post reservering personeelskosten en personeelsuitkeringen is een pensioenverplichting opgenomen voor een voormalig werknemer. De verplichting met een omvang van € 1,4 miljoen (2017: € 1,4 miljoen) is berekend op actuariële basis.

 • 11 Financiële verplichtingen

  tot 3 maanden

  3 tot 12 maanden

  1 tot 5 jaar

  2018

  Handelsschulden

  24.409

  -

  -

  Kredietinstellingen

  22.998

  -

  -

  Totaal

  47.407

  -

  -

  2017

  Handelsschulden

  30.629

  -

  -

  Kredietinstellingen

  17.481

  -

  -

  Totaal

  48.110

  -

  -

  De marktwaarde van de financiële verplichtingen is bij benadering gelijk aan de geamortiseerde kostprijs.

 • 12 Informatie per geografisch gebied

  Omzet per land

  2018

  %

  2017

  %

  Duitsland

  185.523

  47

  202.426

  50

  Nederland

  151.858

  38

  149.052

  36

  Overige landen

  60.385

  15

  58.546

  14

  Correctie intercompany

  (1.435)

  -

  (1.239)

  -

  Totaal

  396.331

  100

  408.785

  100


  (Im)materiële vaste activa per land

  2018

  2017

  Nederland

  25.969

  25.285

  Duitsland

  17.650

  19.482

  Overige landen

  8.949

  8.499

  Totaal

  52.568

  53.266

 • 13 Personeelskosten

  In de bedrijfslasten zijn de volgende loon- en salariscomponenten opgenomen:

  2018

  2017

  Lonen en salarissen

  90.234

  86.389

  Sociale lasten

  16.526

  15.582

  Pensioenpremies

  3.412

  3.581

  Personeelsopties

  83

  268

  Totaal

  110.255

  105.820

  De pensioenpremies hebben vrijwel uitsluitend betrekking op toegezegde bijdrageregelingen of als zodanig aangemerkte regelingen. De kosten voor personeelsopties hebben voor € 28 betrekking op de huidige en gewezen bestuurders van de onderneming (2017: € 116).

  Gemiddeld aantal werknemers

  Bij de in de consolidatie betrokken ondernemingen waren in 2018 gemiddeld 2.807 werknemers (Fte) in dienst (2017: 2.728):

  2018

  2017

  Duitsland

  1.651

  1.667

  Nederland

  749

  711

  Oostenrijk

  155

  155

  Zwitserland

  133

  109

  Zweden

  94

  68

  België

  25

  18

  Totaal

  2.807

  2.728

 • 14 Optieprogramma

  De opties hebben een langetermijnkarakter en kunnen worden uitgeoefend mits de resultaatdoelstelling bereikt is. Vanaf 2013 zijn de kosten van het optieprogramma berekend met behulp van een gecombineerd model van Black & Scholes en Monte Carlo-simulaties. Hierna volgt een overzicht van de details van de verstrekte en nog uitstaande opties alsmede de gehanteerde waarden in het model van Black & Scholes.

  Vanaf de optieserie 2013 wordt in de eerste drie jaar na uitgifte van de toegekende opties telkenmale per jaar 33,3% van de opties onvoorwaardelijk indien de 'Total Shareholder Return' (TSR = koerswinst vermeerderd met het uitgekeerde dividend) van Beter Bed Holding N.V. beter is dan de 'Total Shareholder Return' van de AScX met het jaar van uitgifte als basis. Daarnaast dient de werknemer na drie jaar nog in dienst te zijn. Uitoefening van de opties kan uitsluitend geschieden na drie jaar indien voldaan wordt aan deze voorwaarden.

  In 2016 is het optieprogramma in opzet gewijzigd. De opties worden onvoorwaardelijk ineens drie jaar na uitgifte (in tegenstelling tot telkenmale per jaar 33,3%). Daarnaast wordt de TSR van Beter Bed Holding N.V., die na drie jaar is bereikt, afgezet tegen de TSR van een negental relevante binnenlandse en buitenlandse beursgenoteerde bedrijven, die tezamen een peergroup vormen. De Directie van Beter Bed Holding N.V. is verplicht de in enig jaar verkregen aandelen uit hoofde van het optieprogramma gedurende vier jaar aan te houden. Tot 2016 blijft het oude optiebeleid/optiecontract gelden voor de reeds toegekende opties.

  Vanaf de 2013-serie betekent dit dat bij de berekening wordt uitgegaan van verschillende Black & Scholes-waarden, risicovrije rentevoeten en volatiliteitpercentages. De bandbreedte van deze percentages zijn opgenomen in onderstaande tabel.

  2018 Tekenopties

  2018

  2017

  2016

  2014

  Aantal verstrekt

  100.000

  37.500

  128.500

  197.500

  166.700

  Aantal uitstaand

  100.000

  27.500

  5.000

  5.000

  12.000

  Waarde per optie in €

  0,31

  1,11

  1,54

  2,44

  1,78 - 1,93

  Uitoefenen vanaf

  01-04-2021

  26-04-2021

  18-05-2020

  19-05-2019

  19-05-2017

  Uitoefenen tot en met

  31-03-2022

  25-04-2023

  17-05-2022

  18-05-2021

  19-05-2019

  TSR > AScX

  N.v.t.

  -

  -

  -

  Deels

  TSR > Peer Group

  N.v.t.

  -

  -

  -

  33,3%

  Aandelenkoers in € op toekenningsdatum

  9,31

  9,04

  15,78

  20,00

  17,37

  Uitoefenkoers in €

  13,06

  8,24

  15,53

  19,99

  17,37

  Verwachte looptijd

  4 jaar

  5 jaar

  5 jaar

  5 jaar

  5 jaar

  Risicovrije rentevoet (%)

  (0,25)

  0,03

  (0,27)

  (0,52)

  0,78 - 0,46

  Volatiliteit (%)1

  23,17

  22,80

  22,10

  25,40

  27,50 - 21,94

  Dividend yield (%)

  4,71

  4,70

  4,40

  3,40

  5,20

  1. 1 De verwachte volatiliteit is gebaseerd op de eindemaandsslotkoersen over de meest recente periode met een lengte gelijk aan de verwachte looptijd met een maximum van vijf jaar.

  In 2018 zijn 204.066 opties vervallen doordat een aantal optiegerechtigde medewerkers voortijdig uit dienst is gegaan. Daarnaast zijn in 2018 in totaal 1.666 opties vervallen doordat de looptijd is verstreken. Verder is een deel van de opties komen te vervallen doordat niet aan de vestingcondities is voldaan. Het betreft hier de serie 2015 deel III en daarmee is de gehele 2015 optieserie vervallen. Tot slot zijn in 2018 137.500 nieuwe opties verstrekt.

 • 15 Afschrijvingen en afwaarderingen

  2018

  2017

  Afschrijvingen en afwaarderingen materiële vaste activa

  13.690

  10.833

  Afschrijvingen en afwaarderingen immateriële vaste activa

  2.497

  1.726

  Totaal afschrijvingen en afwaarderingen

  16.187

  12.559  De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en zijn als volgt:

  Bedrijfsterreinen

  0%

  Bedrijfsgebouwen

  3,33%

  Andere vaste bedrijfsmiddelen

  10% tot 33%

  Immateriële bedrijfsmiddelen

  5% tot 33%

 • 16 Overige bedrijfskosten

  De overige bedrijfskosten bestaan voor € 54,1 miljoen uit huurkosten en leasekosten (2017: € 49,3 miljoen). Het restant van deze kosten betreft voornamelijk marketingkosten van € 21,1 miljoen (2017: 15,0 miljoen), algemene kosten van € 17,0 miljoen (2017: € 13,9 miljoen) en overige huisvestingskosten van € 15,2 miljoen (2017: 14,6 miljoen).

 • 17 Belastingen

  De aansluiting tussen de belastingdruk en de uitkomst van de berekening van de winst voor belasting vermenigvuldigd met het nominale belastingtarief in Nederland is per 31 december als volgt:

  2018

  2017

  Resultaat voor belastingen uit voortgezette activiteiten

  (24.843)

  15.322

  Tegen het nominale tarief in Nederland: 25,0% (2017: 25,0%)

  6.211

  (3.830)

  Aanpassing winstbelasting vorige jaren

  (2.438)

  (60)

  Permanente verschillen

  3.074

  79

  Niet-opgenomen toekomstige verliescompensatie

  (1.516)

  (633)

  Toekomstige verliescompensatie

  -

  120

  Effect van belastingtarieven buiten Nederland

  908

  (170)

  Tegen een effectief belastingtarief van 25,1% (2017: 29,3%)

  6.239

  (4.494)

  Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  6.239

  (4.494)

  Het effectieve belastingtarief daalt in 2018 naar 25,1% (2017: 29,3%). Beter Bed Holding N.V. heeft een belastingbate van € 4,9 miljoen verantwoord als permanent verschil in relatie tot de voorgenomen liquidatie van de juridische entiteiten in Spanje in 2019. De liquidatieverliesregeling is onderdeel van de Nederlandse VPB-wetgeving. Daarnaast is een belastinglast van € 2,5 miljoen verantwoord als aanpassing winstbelasting vorige jaren in relatie tot de uitkomst van een belastingonderzoek in Duitsland. Dit heeft betrekking op intercompanyleningen en hieraan gekoppelde interestpercentages over de periode 2011-2016.


  De belastingpost in de winst-en-verliesrekening is als volgt samengesteld:

  2018

  2017

  Belasting over lopend jaar

  8.677

  (4.527)

  Aanpassing winstbelasting vorige jaren

  (2.438)

  (60)

  Tijdelijke verschillen

  -

  93

  Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  6.239

  (4.494)

 • 18 Niet-voortgezette activiteiten

  2018

  2017

  Omzet

  6.310

  7.641

  Inkoopwaarde

  (3.453)

  (4.007)

  Brutomarge

  2.857

  3.634

  Totale kosten

  (7.503)

  (4.937)

  Nettoverlies uit niet-voortgezette activiteiten

  (4.646)

  (1.303)

  Met ingang van 1 november 2018 zijn de activiteiten van El Gigante del Colchón verkocht, als gevolg van de aankondiging van 27 juli 2018 dat Beter Bed Holding N.V. in de tweede helft van 2018 de mogelijkheden van een overdracht van de exploitatie zou onderzoeken. Door middel van een activatransactie zijn alle winkels en personeelsleden gerelateerd aan de exploitatie naar de kopende partij getransfereerd. De liquidatie van de juridische entiteiten in Spanje is voorzien in 2019.

  2018

  2017

  Kasstroom uit operationele activiteiten

  (2.640)

  (1.014)

  Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  (692)

  (238)

  Nettokasstroom

  (3.332)

  (1.252)

 • 19 Remuneratie bestuurders en commissarissen

  De remuneratie van bestuurders in 2018 en 2017 is als volgt:

  2018

  Salaris

  Variabele beloning

  Pensioen

  Personeels- opties

  Sociale
  lasten

  Mobiliteits-
  kosten

  Totaal

  A.J.G.P.M. Kruijssen1

  338

  142

  101

  8

  8

  41

  638

  H.G. van den Ochtend2

  85

  43

  21

  -

  3

  4

  156

  B.F. Koops3

  149

  -

  37

  20

  10

  8

  224

  Totaal

  572

  185

  159

  28

  21

  53

  1.018

  1. 1 Vanaf 1-4-2018.
  2. 2 Vanaf 1-9-2018.
  3. 3 Van 1-1-2018 tot en met 31-7-2018.

  2017

  Salaris

  Variabele beloning

  Pensioen

  Personeels-
  opties

  Sociale
  lasten

  Mobiliteits-
  kosten

  Totaal

  A.H. Anbeek1

  297

  -

  89

  52

  14

  10

  462

  B.F. Koops

  255

  56

  64

  64

  17

  16

  472

  Totaal

  552

  56

  153

  116

  31

  26

  934

  1. 1 Van 1-1-2017 tot en met 31-10-2017.

  De variabele beloningen hebben betrekking op het jaar waaronder ze zijn gerubriceerd en opgenomen in de kosten van dat jaar. De maximale variabele beloning over 2018 bedraagt voor de CEO 60% van het bruto vaste jaarsalaris (gesplitst in 50% voor kwantitatieve doelen en 50% voor kwalitatieve doelen). Voor de CFO geldt een maximale variabele beloning van 50% van het bruto vaste jaarsalaris (gesplitst in 40% voor kwantitatieve doelen en 60% voor kwalitatieve doelen). Bij zowel de CEO als de CFO zijn in 2018 bij de benoeming afspraken gemaakt ten aanzien van de hoogte van de variabele beloning in 2018. De verantwoorde variabele beloning in 2018 is de contractueel overeengekomen, gegarandeerde bonus voor 2018.


  De bij de personeelsopties vermelde kosten betreffen de in dat jaar in de winst-en-verliesrekening verantwoorde bedragen.


  De heer Kruijssen bezit aan het eind van het boekjaar 10.000 aandelen van Beter Bed Holding.

  De remuneratie van commissarissen in 2018 en 2017 is als volgt:

  2018

  2017

  D.R. Goeminne

  40

  40

  H.C.M. Vermeulen

  17

  -

  A. Beyens

  3

  -

  P.C. Boone

  3

  -

  B.E. Karis

  3

  -

  E.A. de Groot 1

  28

  30

  W.T.C. van der Vis¹

  28

  30

  A.J.L. Slippens¹

  9

  26

  Totaal

  131

  126

  1. 1 Afgetreden in 2018.

  Leden van de Raad van Commissarissen hebben noch aandelen noch uitoefenbare opties op aandelen van Beter Bed Holding.

 • 20 Winst per aandeel

  Het verlies van € 23,3 miljoen gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 21.955.562 betekent een winst per aandeel van € (1,06) in het verslagjaar (2017: € 0,43). Het aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel bedraagt eveneens 21.955.562. Dit resulteert in een verwaterde winst per aandeel van € (1,06) ten opzichte van € 0,43 in 2017.

  De winst per aandeel en de verwaterde winst per aandeel van de voortgezette activiteiten bedragen respectievelijk € (0,85) en € (0,85) ten opzichte van respectievelijk € 0,49 en € 0,49 in 2017.

 • 21 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  De onderneming is langlopende huur- en leaseverplichtingen aangegaan inzake bedrijfspanden en overige bedrijfsmiddelen. Op balansdatum kan de minimale verplichting als volgt worden weergegeven:

  Looptijd

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  na 2023

  Huurovereenkomsten

  42.521

  34.601

  25.540

  13.701

  6.209

  5.263

  Leaseovereenkomsten

  2.825

  2.247

  1.432

  709

  370

  173

  Totaal

  45.346

  36.848

  26.972

  14.410

  6.579

  5.436

  Voor de Benelux zijn de huurovereenkomsten voor bedrijfspanden voornamelijk langlopend (vijf tot tien jaar) met mogelijkheid tot verlenging. De huurovereenkomsten voor Matratzen Concord worden merendeels voor een termijn van vijf tot tien jaar aangegaan, waarbij een clausule wordt opgenomen dat de overeenkomst gedurende de eerste twee jaar kosteloos kan worden beëindigd.

  In het verslagjaar is een bedrag van € 51,0 miljoen (2017: € 46,5 miljoen) verwerkt in de winst-en-verliesrekening uit hoofde van huurovereenkomsten onroerend goed en een bedrag van € 3,1 miljoen (2017: € 2,8 miljoen) uit hoofde van leaseovereenkomsten overige bedrijfsmiddelen.

 • 22 Kosten controle jaarrekening

  De kosten in rekening gebracht voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door de controlerend accountant PwC Accountants bedragen:

  2018

  2017

  Controle van de jaarrekening

  343

  265

  Andere niet-controleopdrachten

  41

  16

  Totaal

  384

  281

  De kosten voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door PwC Accountants in Nederland bedragen € 238 (2017: € 130).

  De andere niet-controleopdracht in 2018 betreft de beoordeling van de halfjaarcijfers.

 • 23 Verbonden partijen

  De in het hoofdstuk grondslagen van consolidatie vermelde vennootschappen zijn betrokken in de consolidatie van Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen.

  Beter Bed Holding N.V. heeft voor alle Nederlandse groepsmaatschappijen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven ten behoeve van uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen. Op grond van deze garantieverklaringen is door deze groepsmaatschappijen gebruikgemaakt van de ontheffingsmogelijkheden, zoals vermeld in artikel 403 lid 1 en 3 van Titel 9 Boek 2 BW.

  De financiële relaties tussen Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen bestaan nagenoeg geheel uit het ontvangen van dividenden en het ontvangen van rente op verstrekte leningen.

  In 2018 zijn er geen transacties geweest tussen de vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen in de vennootschap houden, die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende personen.

 • 24 Gebeurtenissen na balansdatum

  In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.