Jaarverslag 2018

Algemeen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren D.R. Goeminne (Voorzitter), A.Beyens, P.C. Boone, B.E. Karis en H.C.M. Vermeulen. De curricula vitae van de Commissarissen vindt u terug onder Raad van Commissarissen. Conform de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn alle commissarissen onafhankelijk.

Commissarissen zijn benoemd voor een periode die geldt tot en met de dag van de eerste Algemene Vergadering, die vier jaar na de benoeming gehouden wordt. Commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad op te stellen rooster. Het formele rooster van aftreden is als volgt:

Commissaris

Benoemd

Aftreden/herbenoemen

D.R. Goeminne

26-04-2010

AV 2019

H.C.M. Vermeulen

26-04-2018

AV 2022

A. Beyens

03-12-2018

AV 2023

P.C. Boone

03-12-2018

AV 2023

B.E. Karis

03-12-2018

AV 2023

In overeenstemming met bepaling 2.2.2 van de herziene Corporate Governance Code is de heer Goeminne tijdens de Algemene Vergadering van 26 april 2018 herbenoemd voor een periode van één jaar. Verder is tijdens deze vergadering de heer Vermeulen benoemd voor een periode van vier jaar. In de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 december 2018 zijn de heren Beyens, Boone en Karis benoemd. Op 4 december 2018 zijn mevrouw De Groot en de heer Van der Vis afgetreden.

Resultaten 2018

De Raad van Commissarissen heeft de ontwikkelingen van Beter Bed Holding van nabij gevolgd en deelt de visie van de Directie dat er in 2018 grote veranderingen binnen de Groep moesten plaatsvinden. De ontwikkeling van het resultaat in de Benelux stemt tot tevredenheid. Dit geldt eveneens voor de genomen maatregelen bij Matratzen Concord. De Raad van Commissarissen deelt echter de teleurstelling van de Directie met betrekking tot de sterke daling van het bedrijfsresultaat in 2018, die het gevolg is van de ontwikkeling die Matratzen Concord in de laatste jaren heeft doorgemaakt.

Ondanks de sterke daling van de resultaten is de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat de transformatie in 2019 en 2020 zal worden uitgevoerd zoals deze is gecommuniceerd op de Capital Markets Day in oktober 2018. Daarnaast zal de Raad van Commissarissen nauw betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de strategie die in november 2019 zal worden gepresenteerd.