Jaarverslag 2018

Toelichting vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

 • Algemeen

  De statutaire zetel van Beter Bed Holding N.V. is Linie 27 te Uden. De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 BW. Beter Bed Holding N.V. maakt gebruik van de optie van art. 362.8 Titel 9, Boek 2 BW bij het opstellen van de vennootschappelijke jaarrekening, waarbij gebruik wordt gemaakt van de IFRS-grondslagen zoals aanvaard binnen de Europese Unie en toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, berekend volgens de bij Beter Bed Holding N.V. gehanteerde grondslagen. Bij een negatieve waarde van een deelneming wordt ten behoeve van de waardering van deze deelneming respectievelijk eerst de deelneming afgewaardeerd, dan een afwaardering getroffen op de vorderingen op deze deelneming voor zover deze een uitbreiding zijn van de netto-investering in de deelneming en vervolgens een voorziening gevormd.

  Bij Beter Bed Holding N.V. waren in 2018 gemiddeld 6 werknemers (Fte) in dienst (2017: 7).

  De vennootschappelijke jaarrekening luidt in euro’s en alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen (€ 000) tenzij anders vermeld.

  De toelichting op de bestuurdersbeloningen is opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

  De kosten in rekening gebracht voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door de controlerend accountant PwC Accountants zijn tevens toegelicht in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

 • 1 Financiële vaste activa

  Hieronder zijn begrepen de deelnemingen in groepsmaatschappijen, de vorderingen op groepsmaatschappijen en de uitgestelde belastingvorderingen. Het verloop van deze post is als volgt:

  Deelnemingen

  Leningen

  Uitgestelde belasting-vorderingen

  Totaal

  Saldo per 1 januari 2017

  96.815

  87.659

  -

  184.474

  Resultaat deelnemingen 2017

  4.614

  -

  -

  4.614

  Dividenduitkering

  (9.000)

  -

  -

  (9.000)

  Kapitaalstorting

  11.212

  -

  -

  11.212

  Aflossingen op leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  (419)

  -

  (419)

  Koersresultaat

  (240)

  -

  -

  (240)

  Mutatie voorziening deelnemingen

  (4.858)

  -

  -

  (4.858)

  Saldo per 31 december 2017

  98.543

  87.240

  -

  185.783

  Saldo per 1 januari 2018

  98.543

  87.240

  -

  185.783

  Resultaat deelnemingen 2018

  (30.456)

  -

  -

  (30.456)

  Kapitaalstorting

  15.834

  -

  -

  15.834

  Aflossingen op leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  (87.240)

  -

  (87.240)

  Koersresultaat

  (125)

  -

  -

  (125)

  Herwaardering

  403

  -

  -

  403

  Mutatie voorziening deelnemingen

  (4.265)

  -

  -

  (4.265)

  Permanente verschillen

  -

  -

  4.850

  4.850

  Saldo per 31 december 2018

  79.934

  -

  4.850

  84.784

 • 2 Vorderingen

  2018

  2017

  Groepsmaatschappijen

  1.823

  2.871

  Belastingen en premies sociale volksverzekeringen

  793

  72

  Overige vorderingen

  1.609

  2.397

  Totaal

  4.225

  5.340

  Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

  Beter Bed Holding N.V. maakt gebruik van een cashpoolstructuur als gevolg waarvan sprake is van minimale en zeer kortdurende rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen.

 • 3 Geldmiddelen en kasequivalenten

  Deze post betreft de saldi kas en banken. Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

 • 4 Eigen vermogen

  De vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal. Ultimo 2018 zijn 21.955.562 aandelen geplaatst en volgestort (2017: 21.955.562).

  Er zijn geen ingekochte en nog niet ingetrokken aandelen. Voor de berekening van de winst per aandeel tellen ingekochte en niet ingetrokken aandelen niet mee.

  Het verloop van de posten in het eigen vermogen is toegelicht in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen. De herwaarderingsreserve betreft de wettelijke reserve voor herwaardering en heeft betrekking op bedrijfsterreinen. De reserve-omrekeningsverschillen is eveneens een wettelijke reserve. Beide reserves zijn niet vrij uitkeerbaar.

 • 5 Voorzieningen

  Ultimo 2018 en 2017 bestaan de voorzieningen enkel uit de voorziening deelnemingen. De voorziening deelnemingen betreft een voorziening voor deelnemingen die na saldering met de door de vennootschap verstrekte leningen een negatieve nettovermogenswaarde toont.

  Het verloop van de voorzieningen in 2018 en 2017 is als volgt:

  2018

  2017

  Stand per 1 januari

  9.912

  14.770

  Resultaat deelnemingen

  (4.265)

  (4.858)

  Stand per 31 december

  5.647

  9.912

  In 2018 is het negatieve eigen vermogen van een aantal deelnemingen aangezuiverd middels kapitaalstortingen. Daarmee zijn deze deelnemingen zelfstandig in staat aan hun verplichtingen te voldoen. Dit heeft geresulteerd in een afname van de voorziening deelnemingen van Beter Bed Holding N.V.

 • 6 Kortlopende schulden

  De samenstelling van deze balanspost luidt:

  2018

  2017

  Kredietinstellingen

  19.905

  109.033

  Groepsmaatschappijen

  48.351

  -

  Belastingen en premies sociale verzekeringen

  27

  1.494

  Overige schulden en overlopende passiva

  1.007

  653

  Totaal

  69.290

  111.180

  Beter Bed Holding N.V. maakt gebruik van een cashpoolstructuur als gevolg waarvan sprake is van minimale en zeer kortdurende rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen.

 • 7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  De vennootschap vormt tezamen met de overige Nederlandse werkmaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Ieder van de werkmaatschappijen is hoofdelijk aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken werkmaatschappijen. De onderneming verrekent de vennootschapsbelasting met de betrokken werkmaatschappijen die gebaseerd is op het resultaat voor winstbelasting van de betreffende werkmaatschappij.

  Beter Bed Holding N.V. heeft voor alle Nederlandse groepsmaatschappijen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen.

 • 8 Gebeurtenissen na balansdatum

  In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.

 • 9 Voorstel resultaatbestemming

  De Directie stelt voor om het nettoresultaat van € (23.250) volledig in mindering te brengen op de overige reserves. Het voorstel resultaatbestemming is niet in de balans verwerkt.


  Uden, 28 februari 2019

  Directie

  Raad van Commissarissen

  A.J.G.P.M. Kruijssen, CEO

  D.R. Goeminne, Voorzitter

  H.G. van den Ochtend, CFO

  A. Beyens

  P.C. Boone

  B.E. Karis

  H.C.M. Vermeulen