Jaarverslag 2018

Voorwoord

Geachte lezer,

Het jaar 2018 is voor Beter Bed Holding een jaar geweest van grote veranderingen. De onderliggende resultaten hebben al een aantal jaren een neergaande trend laten zien en hierop is in de loop van het jaar 2018 gereageerd. Het achterliggende doel van de veranderingen was om het bedrijf weer toekomstbestendig te maken met een strategie, kostenstructuur en leiderschap die daar bij passen. Centraal in deze strategie staat de belofte om de klanten de beste kwaliteit rust aan te bieden tegen zeer betaalbare prijzen via het kanaal dat het best bij de individuele klant past.

In 2018 realiseerde de Groep een wisselend resultaat per regio. In de Benelux duurde het succes van Beter Bed, en in Nederland dat van Beddenreus, onverminderd voort. Omzet en resultaat verbeterden. Het grotendeels vernieuwde managementteam heeft een begin gemaakt om de strategie verder aan te scherpen, er is meer ‘call to action’ in de marketingcommunicatie en de focus om de online positie verder uit te bouwen is verder geïntensiveerd.

In Duitsland kon Matratzen Concord de negatieve trend van dalende bezoekersaantallen en de daaraan gerelateerde, negatieve omzetontwikkeling niet ombuigen. Gedurende het jaar is het managementteam voor Duitsland (tevens verantwoordelijk voor Oostenrijk en Zwitserland) gecompleteerd en de problematiek geanalyseerd, wat heeft geleid tot een herstructureringsprogramma voor alle drie de landen. Op 31 december 2018 was de herstructurering voltooid, hetgeen heeft geleid tot een afslanking van het netwerk in de regio met 172 winkels. Op het hoofdkantoor zijn 64 Fte’s boventallig verklaard en een forse rationalisatie van het assortiment heeft geleid tot een verlaging van de voorraden. In het vierde kwartaal zijn de eerste nieuwe producten gelanceerd.

Matratzen Concord Oostenrijk heeft een redelijk stabiel jaar qua omzetontwikkeling gekend met licht dalende marges en een kwalitatieve verbetering van de totale organisatie. Matratzen Concord Zwitserland daarentegen kende een moeilijk jaar qua omzetontwikkeling en werd gehinderd door fors logistieke uitdagingen. Tegen het einde van het jaar werd voorzichtig herstel zichtbaar.

Sängjätten in Zweden heeft in de eerste zes maanden van het jaar het netwerk fors uitgebreid naar 27 winkels. In de tweede helft van 2018 lag de focus op het opstarten van de eigen logistiek, het verder professionaliseren van de lokale organisatie en het ontwikkelen van de online propositie.

In de loop van 2018 werd, na een interne review, duidelijk dat een voldoende winstgevende exploitatie enerzijds en het bereiken van een strategische positie anderzijds voor El Gigante del Colchón in Spanje op de korte tot middellange termijn niet waarschijnlijk was. Daarop is besloten de activiteiten te beëindigen en de exploitatie en bezittingen te verkopen.

De economische ontwikkelingen blijven in de landen, waarin Beter Bed Holding opereert, voor 2019 relatief gunstig alhoewel de risico’s van groeiremmende effecten toenemen en dichterbij komen. Voor de Benelux is de Groep nog steeds optimistisch gestemd vanwege de vele positieve ontwikkelingen in 2018 en de plannen en initiatieven voor 2019. Matratzen Concord gaat in 2019 van start met een uitgedund netwerk, een lagere kostendruk, een gerationaliseerde en vernieuwde collectie, nieuwe signing en communicatie en bovenal een nieuwe spirit. Veel aandacht zal in 2019 gaan naar het versnellen van een online positie in de Duitstalige landen en het versnellen van de online groei in de Benelux met een daarbij passend servicemodel.

De Groep is overtuigd van haar middellangetermijnstrategie die tijdens de Capital Markets Day gelanceerd is. Om de belofte Offer best quality rest @ affordable prices structureel waar te kunnen maken voor de klanten, is de implementatie van de strategische pijlers - customer focused value-for-money proposition, best sleep advice, seamless omni-channel experience, strong performance culture en cost leadership - van eminent belang. Zowel in 2019 als de daaropvolgende jaren werkt de Groep aan de doorontwikkeling van de strategie die op de tweede Capital Markets Day eind 2019 gepresenteerd zal worden.

Het jaar 2018 heeft zich eveneens gekenmerkt als een jaar met veel bestuurlijke wijzigingen. Naast de indiensttreding van ondergetekende als CEO per 1 april 2018 is op 1 september jl. Hugo van den Ochtend gestart als CFO van de Groep nadat Bart Koops te kennen had gegeven Beter Bed Holding te gaan verlaten. Op 31 juli 2018 kwam daarmee een einde aan een periode van ruim vijf jaar, waarin Bart zich met veel passie en betrokkenheid heeft ingezet. Verder zijn in 2018 nagenoeg de complete managementteams van Beter Bed en Matratzen Concord gewijzigd.

In de Raad van Commissarissen hebben ook diverse wijzigingen plaatsgevonden. Het afgelopen jaar zijn mevrouw de Groot en de heren Slippens en Van der Vis afgetreden. De heren Vermeulen, Beyens, Boone en Karis zijn toegetreden. De rol van financieel expert binnen de Raad zal worden ingevuld. De Groep bedankt de afgetreden commissarissen voor hun toewijding en toegevoegde waarde voor de Directie en de vennootschap. De Groep is ervan overtuigd dat met de nieuw toegetreden commissarissen Beter Bed Holding uitstekende kwalitatieve opvolging heeft gekregen om haar ambitieuze plannen voor de toekomst te realiseren.

Het afgelopen jaar heeft de Groep, ondanks de uitdagende fase waar zij zich bevindt, kans gezien om vorm te geven aan een veranderingsproces waardoor zij zich op tal van gebieden verder heeft kunnen ontwikkelen. Daarbij is in een aantal landen haar positie verder verstevigd, is een materiële reorganisatie uitgevoerd en is de strategie voor de middellange termijn ontwikkeld en gecommuniceerd op een zeer positief ontvangen Capital Markets Day. Dit had nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de gepassioneerde en gecommitteerde bijdrage van de medewerkers en stakeholders.

De Groep is alle medewerkers en stakeholders dan ook bijzonder erkentelijk voor de bijdrage die zij individueel en in teamverband hebben geleverd.

Met vriendelijke groet,

John Kruijssen,
CEO

Uden, 28 februari 2019