Jaarverslag 2018

Geconsolideerde balans

Per 31 december

in duizend €

Toelichting

2018

2017

Vaste activa

Materiële vaste activa

1.12.

Bedrijfsterreinen

7.385

7.090

Bedrijfsgebouwen

3.352

3.679

Andere vaste bedrijfsmiddelen

30.520

33.467

41.257

44.236

Immateriële vaste activa

2.12.

Immateriële bedrijfsmiddelen

11.311

9.030

Financiële vaste activa

3.

Uitgestelde belastingvorderingen

13.273

2.353

Waarborgsommen

94

526

13.367

2.879

Totaal vaste activa

65.935

56.145

Vlottende activa

Voorraden

4.

Gereed product en handelsvoorraden

55.679

65.697

Vorderingen

5.

Handelsvorderingen

3.014

3.014

Overige vorderingen

9.243

9.669

Te vorderen winstbelasting

17.

636

4.536

12.893

17.219

Geldmiddelen en kasequivalenten

6.

6.173

17.669

Totaal vlottende activa

74.745

100.585

Totaal activa

140.680

156.730

 

Per 31 december 

in duizend €

Toelichting

2018

2017

Eigen vermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan de moedermaatschappij

7.

Geplaatst kapitaal

439

439

Agioreserve

18.434

18.434

Herwaarderingsreserve

3.200

2.797

Reserve omrekeningsverschillen

548

673

Overige reserves

47.265

38.316

Onverdeeld resultaat

(23.250)

9.525

Totaal eigen vermogen

46.636

70.184

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

Voorzieningen

8.

1.003

44

Uitgestelde belastingverplichtingen

9.

3.452

3.383

4.455

3.427

Kortlopende verplichtingen

10.11.

Kredietinstellingen

6.

22.998

17.481

Handelsschulden

24.409

30.629

Te betalen winstbelasting

17.

2.050

1.482

Belastingen en premies sociale verzekeringen

10.931

9.667

Overige schulden

29.201

23.860

89.589

83.119

Totaal verplichtingen

94.044

86.546

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

140.680

156.730