Jaarverslag 2018

Het MVO-jaar in het kort

Elke onderneming die midden in de maatschappij staat, moet de daarbij behorende maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Duurzaam ondernemen is daarbinnen een belangrijke component. Op langere termijn is dat immers de enige manier om economisch succesvol te blijven.

Beter Bed Holding neemt haar verantwoordelijkheid en werkt op dit gebied aan een continu verbeterproces, waarbij in 2017 de MVO-strategie is herijkt en in 2018 belangrijke stappen zijn gezet in de ontwikkeling van een recyclebaar matras.

MVO-strategie

Op de Capital Markets Day in 2018 is de nieuwe strategie gepresenteerd. Het slaapdomein is nu relevanter dan ooit. Goede, kwalitatieve slaap is cruciaal voor een goede fysieke gezondheid, geluk, productiviteit, creativiteit en succes. Aan de andere kant bestaat er een blijvende druk op de mens door onder andere stress, slaapstoornissen en 'work-life' balans.

In de gepresenteerde strategie blijven de MVO-doelstellingen, zoals in 2017 geformuleerd, onverminderd belangrijk. De thema’s zoals geïdentificeerd met in- en externe stakeholders, zijnde de circulaire economie, veiligheid en kwaliteit van producten en diensten, verantwoord ketenbeheer, energie & CO2-emissies en veilige werkomstandigheden, blijven de belangrijkste focus voor het MVO-verslag 2018. Deze thema’s zullen ook continu worden gebruikt om mogelijke, strategische kansen te identificeren.

In 2017 zijn er uitdagende doelstellingen geformuleerd die hebben geleid tot een verdere inbedding van MVO in de dagelijkse activiteiten van de Groep. Daarnaast is er, in lijn met de strategie zoals gepresenteerd op de Capital Markets Day, een nieuw categorymanagementteam geïntroduceerd om nog beter en proactiever samen te kunnen werken met leveranciers op het gebied van innovaties in de beddenindustrie en met name op het gebied van de ontwikkeling van volledig recyclebare matrassen. In de tussentijd wordt er ook intern hard gewerkt aan innovaties voor duurzame matrassen. Er zijn in 2018, in samenwerking met het Ergonomie Instituut München, grote stappen gezet in de ontwikkeling van de 100% recyclebare M line Green Motion-matras die in januari 2019 op de beurs in Keulen aan de markt is gepresenteerd. Verder zal in de eerste helft van 2019 de boxspring 'Element' geïntroduceerd worden. Deze boxspring is volledig modulair opgebouwd, eenvoudig uit elkaar te halen, in delen te vervangen en de gebruikte materialen zijn recyclebaar.

Mensenrechten en het tegengaan van omkoping en corruptie zijn andere maatschappelijke issues waar de Groep aan kan bijdragen. Met een bewuste keuze voor leveranciers en het verplicht stellen van ondertekening van haar Code of Conduct verplicht de Groep haar leveranciers zich te houden aan internationale verdragen en conventies met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Beter Bed Holding maakt voornamelijk gebruik van leveranciers uit Europa en beperkt zoveel mogelijk het risico op incidenten. Per jaareinde heeft 92% van de leveranciers heeft de Code of Conduct ondertekend. De leveranciers die nog niet getekend hebben, zijn eind 2018 toegevoegd en zitten in het proces de Code of Conduct te ondertekenen. Met vijf van haar strategische leveranciers is de Groep partnerships aangegaan om samen meer duurzame producten te ontwikkelen.

Ook heeft de Groep als werkgever uitdagingen gekend. In het laatste kwartaal van 2018 is er een reorganisatie aangekondigd in de Duitstalige landen, waardoor met name binnen het regionale hoofdkantoor een aantal collega's boventallig is geraakt. Dit besluit was onderdeel van de herstructureringsactiviteiten in de Duitstalige landen. Nagenoeg alle werknemers hebben hun baan kunnen behouden bij de verkoop van de activiteiten in Spanje.

Veiligheid blijft onverkort een speerpunt. Medewerkers moeten kunnen rekenen op een veilige werkomgeving en klanten op kwalitatief goede en veilige producten. Daarom zijn In 2018 ook de winkels in Nederland meegenomen in de kwaliteitstesten. Het is de ambitie om in 2019 de winkels in de Duitstalige landen ook mee te nemen in deze testen.

Werk aan de winkel

De Groep blijft realistisch en wil de MVO-doelstellingen realiseren. In 2018 zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van recyclebare matrassen, maar er liggen nog altijd grote kansen en uitdagingen in de circulaire economie. Het merendeel van de matrassen in de sector eindigt nog steeds in verbrandingsovens, dus de maatschappelijke noodzaak blijft hoog. Continue ontwikkeling op het gebied van duurzame matrassen is noodzakelijk.

Voor de huidige in omloop zijnde matrassen heeft Nederland reeds een goed functionerend retourensysteem. In theorie is er een grote duurzaamheidswinst mogelijk door een beter hergebruik van materialen aan het einde van de levensduur. Het benutten van kansen vergt vooral een ketenbenadering; alleen samen met leveranciers en afnemers is het mogelijk werkbare en goede oplossingen te realiseren voor hergebruik. Beter Bed Holding zet daarom in op de samenwerking met partners en klanten en maakt onderdeel uit van een ketenoverleg met onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, CBW en INretail, omdat deze samenwerking de beste kansen op resultaat biedt. Nieuwe technologieën en materialen op dit vlak zijn onontbeerlijk om het verschil te maken. Echter in dit onderzoeksgebied moeten nog de nodige stappen worden genomen.

Kortom, Beter Bed Holding heeft in 2018 stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van een volledig recyclebaar matras, maar blijft ambitieus en realiseert zich dat ze er nog niet is. De komende jaren zal de Groep zich verder blijven inzetten om continu te blijven ontwikkelen en innoveren, samen met partners en klanten.

Over BeterBed for a Better Future

Beter Bed for a Better Future, het MVO-verslag van Beter Bed Holding, geeft inzicht in de uitvoering van de MVO-strategie van Beter Bed Holding in 2018. Het MVO-verslag 2018 is een aanvulling op het jaarverslag 2018 en zal uiterlijk 25 april 2019 beschikbaar zijn. Met dit verslag rapporteert Beter Bed Holding voor de achtste keer over haar activiteiten en vorderingen op het gebied van MVO. Het verslag is opgesteld in lijn met de ‘GRI Standards’ van het Global Reporting Initiative (GRI) op niveau ‘Core’ en de interne rapportagecriteria voor de MVO-informatie. De nadruk van het verslag ligt op de vijf meest materiële thema’s die voortvloeien uit de MVO-strategie.