Jaarverslag 2018

Vennootschappelijke jaarrekening

 • Vennootschappelijke balans

  Per 31 december

  in duizend € (voor verwerking voorstel resultaatbestemming)

  Toelichting

  2018

  2017

  Vaste activa

  Materiële vaste activa

  1

  2

  Immateriële vaste activa

  217

  151

  Financiële vaste activa

  1.

  84.784

  185.783

  Totaal vaste activa

  85.002

  185.936

  Vlottende activa

  Vorderingen

  2.

  4.225

  5.340

  Geldmiddelen en kasequivalenten

  3.

  32.346

  -

  Totaal vlottende activa

  36.571

  5.340

  Totaal activa

  121.573

  191.276  in duizend € (voor verwerking voorstel resultaatbestemming)

  Toelichting

  2018

  2017

  Eigen vermogen

  4.

  Geplaatst kapitaal

  439

  439

  Agioreserve

  18.434

  18.434

  Herwaarderingsreserve

  3.200

  2.797

  Reserve omrekeningsverschillen

  548

  673

  Overige reserves

  47.265

  38.316

  Onverdeeld resultaat

  (23.250)

  9.525

  Totaal eigen vermogen

  46.636

  70.184

  Verplichtingen

  Voorzieningen

  5.

  5.647

  9.912

  Kortlopende schulden

  6.

  69.290

  111.180

  Totaal verplichtingen

  74.937

  121.092

  Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  121.573

  191.276

 • Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

  in duizend €

  2018

  2017

  Inkoopwaarde

  1.480

  2.234

  Brutomarge

  1.480

  2.234

  Personeelskosten

  (1.130)

  (1.118)

  Afschrijvingen en afwaarderingen

  (19)

  (46)

  Overige bedrijfskosten

  (2.199)

  (1.465)

  Som der bedrijfslasten

  (3.348)

  (2.629)

  Bedrijfsresultaat (EBIT)

  (1.868)

  (395)

  Financiële baten

  5.800

  6.672

  Financiële lasten

  (843)

  (486)

  Resultaat voor belastingen

  3.089

  5.791

  Belastingen

  4.117

  (880)

  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

  (30.456)

  4.614

  Nettowinst (verlies)

  (23.250)

  9.525