Jaarverslag 2018

Investeringen, financiering en kasstroom

In 2018 is voor een bedrag van € 17,4 miljoen aan kapitaalinvesteringen gerealiseerd. Dit betrof grotendeels investeringen in het begin van 2018 in nieuwe en bestaande winkels, in een nieuw distributiecentrum in Zwitserland en in de IT-infrastructuur. De grootste investeringen betroffen verbouwingen bij Matratzen Concord en de opening van winkels in de groeimarkten België en Zweden. In de loop van 2018 zijn deze investeringen in het fysieke kanaal stopgezet. Wel is er verder geïnvesteerd in de nieuwe strategische onderwerpen Online, Digital, Data Analytics en IT-infrastructuur.

De mutatie nettogeldmiddelen bedroeg € (17,0) miljoen. Dit omvat een positieve operationele kasstroom, een kasstroom uit investeringsactiviteiten van € (16,4) miljoen en een kasstroom uit financieringsactiviteiten van € (0,7) miljoen. De verbetering van het nettowerkkapitaal1 met € 3,8 miljoen is volledig gedreven door het verlagen van de voorraden met € 10,0 miljoen. Dit is gerealiseerd door verbeterde procesinrichting, zoals het verschuiven van het bestellen van voorraad op winkelniveau naar centraal gecoördineerde instuwing op basis van klantenbestellingen en het commerciële programma. Daarnaast zijn de crediteuren met € 6,2 miljoen gedaald vanwege lagere inkopen.

De negatieve kasstroom heeft geleid tot een toename van de schulden aan kredietinstellingen. Door de significante verbeteringen van het voorraadniveau in de tweede helft van 2018 kon de gehele negatieve kasstroom opgevangen worden binnen de bestaande faciliteiten. Hiermee werd de gehele herstructurering gefinancierd vanuit bestaande middelen.

Als gevolg van de financiële resultaten verwacht de Groep geen dividend uit te keren over 2018 en 2019.

De solvabiliteit is gedaald naar 33,2% ten opzichte van 44,8% in 2017. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt doordat het nettoverlies heeft geresulteerd in een lager eigen vermogen. De ratio tussen netto- rentedragende schuld en EBITDA is aan het eind van 2018 niet gemeten om reden van een eenmalig aangepaste manier van meten van de afspraken met de banken. Deze is aangepast aan het minimaal moeten leveren van een absolute EBITDA exclusief de eenmalige kosten voor de herstructurering. De eenmalig aangepaste afspraak is gerealiseerd en vanaf 30 juni 2019 zal de oorspronkelijke ratio tussen netto-rentedragende schuld en EBITDA weer gemeten worden met een maximaal toegestane ratio van 2,5.

1Nettowerkkapitaal = voorraden -/- handelsschulden + handelsvorderingen.